Strana: 246, latinica
Tiraž: 500 primeraka
Povez: Broširani
Format: 11×17
ISBN 978-86-87907-02-7
git
Bolesti gastrointestinalnog trakta (GIT) su jedan od vodećih faktora morbiditeta, te su čest razlog za posete lekaru opšte medicine i gastroenterologu, iako mnogi lakši oblici bolesti i ne dođu do lekara jer ih bolesnici prepoznaju kao prolazne tegobe i rešavaju ih samolečenjem.Zato je teško proceniti realni udeo bolesti GIT u ukupnom morbiditetu. Tradicionalna medicina se dugo bavila funkcionalnim poremećajima GIT, i na njima zasnivala opšte koncepte o zdravlju i bolesti. Ali, ta vremena su davno prošla, razvoj bazičnih nauka je omogućio bolje poznavanje etiopatogeneze mnogih bolesti, što je bio put za uvođenje novih lekova i unapređenje terapije u više oblasti: peptički ulkus i druge bolesti u vezi sa hiperaciditetom, akutne infekcije, hronične inflamatorne bolesti creva, bolesti jetre i pankreasa, tumori. Broj grupa lekova koji se koriste u terapiji bolesti GIT se povećava brzim tempom, tempom koji je teško pratiti, što stavlja lekare pred teške izazove.

Sve to stvara motive i opravdava napore uložene u koncipiranje i pisanje ove knjižice – priručnika za brzu orijentaciju kad se treba konkretno opredeliti za neki od lekova ili preparata, za dozu i način primene kod pojedinih indikacija. Moderna medicina, promovisana kao Medicina zasnovana na dokazima generiše povremeno Preporuke za dijagnostiku i terapiju pojedinih bolesti i sindroma, ali se njihovi kvaliteti u oblasti GIT ne mogu meriti sa onima u kardiologiji ili pulmologiji. Osim toga, tranzicija od Preporuka internacionalnih udruženja do tekstova na našem jeziku nije redovna koliko bi mogla biti.

U tom kontekstu, na ovaj Priručnik treba gledati na dopunu opštim naporima za unapređenje farmakoterapije kroz olakšanu orijentaciju lekara za izbor leka za konkretnog bolesnika u ovoj našoj aktuelnoj situaciji, u oblasti koja se burno razvija. Tekst se sastoji iz tri dela: UVOD, BOLESTI I LEKOVI i PREPARATI, koji između sebe komuniciraju logički, i preko INDEKSA na kraju.

U završnom poglavlju PREPARATI registrovani u Srbiji prikazani su različito: lekovi za bolesti GIT u užem smislu (koji se koriste jedino ili pretežno za bolesti GIT) prikazani su kompletno, tj. postoje tekstovi o svakom preparatu bez obzira da li je broj paralela mali ili veliki, dok su za lekove iz drugih terapijskih grupa po ATC klasifikaciji (antibiotici, analgetici, antineoplastički lekovi, i drugi), dati primeri preparata koji su lekarima najpoznatiji, jer se najviše koriste u Srbiji. Sažimanje je bilo neophodno da bi se očuvao prihvatljiv obim knjige.

Iz praktičnih razloga, da bi se očuvao koncept priručnika džepnog izdanja i obim knjige bude oko 250 strana, nije uvrštena literatura na osnovu koje je pisan tekst, ali treba da se podrazumeva da su to najmodernija saznanja iz aktuelnih Preporuka, uglednih časopisa, udžbenika i sličnih priručnika.

Doze lekova prikazane u tekstovima odgovaraju standardima dostupnim autoru u vreme objavljivanja ove knjige. Čitaoci treba da imaju u vidu da se Preporuke za dijagnostiku i terapiju menjaju često i usklađuju sa rezultatima novih kliničkih studija i meta-analiza, te bi zato bilo dobro proveravati sheme doziranja za svaki lek prema aktuelnoj stručnoj literaturi. Ovo je posebno važno za nove lekove i one koji se retko koriste.

U Beogradu, 2010.
Tomislav Kažić

SADRŽAJ

Predgovor
Terapija bolesti GIT
Uloga GIT u farmakolinetici lekova
Dejstvo lekova na GIT
Bolesti izazvane hiperaciditetom
Inflamatorne bolesti creva
Funkcionalni poremećaji GIT
Infekcije GIT
Bolesti jetre i žučnih puteva
Bolesti pankreasa
Bolesti ishrane
Tumori GIT
Preparati
Indeks

GIT – Priručnik za terapiju bolesti gastrointestinalnog trakta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *