Strana: 212, latinica
Tiraž: 2500 primeraka
ISBN: 978-86-908871-2-5

terapija_bolnih_sindroma

U medicini ima malo tako univerzalnih pojmova kao što je bol, toliko važnih ne samo za dijagnostiku i terapiju bolesnika, već i za sveukupno shvatanje ljudi o zdravlju i integritetu ličnosti. To se dobro vidi iz niza izvedenih naziva: bol, bolest, bolesnik, bolnica, bolovanje.

U širem smislu, bol je jedno od vrlo ličnih, intimnih iskustava, i procena njegove jačine i kvaliteta mnogo utiče na ponašanje čoveka i donošenje odluke o izboru mera koje treba preduzeti: samolečenje po shemi koja je uvek davala pouzdano dobre rezultate, poseta lekaru da se ispitaju uzroci, procene rizici i odredi potrebna terapija, ili poziv hitne pomoći u situacijama koje se čine neposredno opasnim.

Za lekara, bol jeste putokaz, ali je njegova vrednost varijabilna, brzo može dovesti i do tačne dijagnoze, uspešne terapije i blagodeti za bolesnika, ali i do pogrešne dijagnoze i nepovoljnog ishoda. Zato se tokom protekle decenije proučavanju bola posvećuje velika pažnja: pokreću posebni specijalizovani časopisi, otvaraju subspecijalizacije, odelenja i klinike za proučavanje i lečenje bola i bolnih sindroma.

U tom kontekstu treba gledati i na pojavu ove knjižice primarno namenjene lekarima opšte medicine koji se prvi sreću sa čovekom koga nešto boli i stvara mu problem koji on ne može da reši sam na osnovu prethodnih iskustava. Prvi deo teksta čine sažeti elementarni podaci o bolu, lekovima protiv bolova i nekim važnim bolnim sindromima, a drugi deo čine kratki prikazi preparata koji se koriste u terapiji bolnih sindroma, preuzeti iz knjige Gotovi lekovi 11. izdanje.

Iz praktičnih razloga, da se očuva smisao džepnog izdanja i obim knjige drži oko 200 strana, nije uvrštena literatura iz koje su birani relevantni podaci za pisanje teksta, ali treba da se podrazumeva da su to najmodernija saznanja iz uglednih časopisa, udžbenika i priručnika.

Ublažavanje bolova je jedan od najvažnijih razloga za primenu lekova uopšte. Ipak, lekovi protiv bolova nisu bez ozbiljnih nedostataka: opioidni analgetici nose rizik od depresije disanja i zavisnosti, neopioidni nose rizik od krvarenja iz želuca i kardiovaskularnih komplikacija, a koanalgetici i ostali nose svoje specifične rizike. Zato pri izboru leka i doze od njih zaziru i lekari i bolesnici, te mnogi bolovi i patnje ostaju neadekvatno ublažene. Ovaj tekst je pisan na osnovu modernih saznanja o bolu i racionalnoj terapiji bola relevantnih za svakodnevnu praksu, i trebalo bi da doprinese da se otklone neke nedoumice, poveća samopouzdanje i poboljša efikasnost terapije. U njemu se primarno razmatra simptomatsko lečenje akutnog i hroničnog bola, ali treba imati u vidu potrebu da se ustanovi uzrok bola i otkloni ako je moguće, te da treba lečiti bolesnika.

Neki čitaoci se mogu s pravom zapitati: ”Zašto malom knjigom na tako veliku temu?“ Mala knjiga – priručnik je pisana kao svojevrsna antologija kratkih priča o bolu, sa ciljem da se radoznalom a poslom opterećenom doktoru ukaže na brzu, tačnu i modernu informaciju o izboru lekova i doza za desetak najčešćih bolnih sindroma. A detalji o dijagnostičkim postupcima i drugim kliničkim aspektima i terapijskim modalitetima se nalaze u obimnijim publikacijama i Preporukama.

Veliku zahvalnost dugujem Prof. Dr Bosiljki Vujisić-Tešić kao inicijatoru za oblikovanje serije knjižica džepnog formata za brzu orijentaciju lekara u izboru lekova i doza u svakodnevnoj praksi. Posle uspeha prvog izdanja Kardiovaskularni lekovi 2004, za ovu godinu se  spremaju nova, od kojih će prvo biti ova Terapija bolnih sindroma.

Beograd, jula 2007

Tomislav Kažić


Doze lekova prikazane u tekstovima o terapiji bolnih sindroma odgovaraju standardima dostupnim autoru u vreme objavljivanja ove knjige. Čitaoci treba da imaju u vidu da se Preporuke za terapiju menjaju svakih nekoliko godina i usklađuju sa rezultatima novih kliničkih studija i metaanaliza, te bi zato bilo dobro proveravati sheme doziranja za svaki lek prema aktuelnoj stručnoj literaturi priloženoj uz pojedine preparate. Ovo je posebno važno za nove lekove i one koji se retko upotrebljavaju.

Terapija Bolnih Sindroma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *